Là… THẤT VỌNG!

Xin lỗi đi!

Cầm vàng mà để vàng rơi

Biết sẽ bị nói thế nào rồi đấy!

CHÁN!

Không cái việc gì ra hồn hết!

ĐAU LÒNG!

Ghét Ben Q lần 1.

Advertisements