Djokovic thua Vedasco ở AA -giải tiền Australia roài… cái ảnh này có chút liên quan nhỉ 🙂

Advertisements