Do charity works as he feels they are need to be done, not because someone tell him to do it.

Credit: Sarah860606

Lạnh thế này, đi tặng than cho các hộ gia đình chắc không dễ dàng đâu… nhưng mà vui lắm đây…

Advertisements